Caniskarma.pl

0,00 zł
Strona głównaRegulamin sklepu
Producenci
Schronisko dla zwierząt w Józefowie k. Legionowa

Zajrzyj do Kącika Adopcyjnego schroniska. Może właśnie na Ciebie czeka tam stęskniony pies i kot.

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CANISKARMA.PL

Sklep internetowy, działający pod adresem www.caniskarma.pl,  prowadzony jest przez: Annę Wojciechowską-Krawczyk z siedzibą w Warszawie przy ul. Odkrytej 29D, m. 5, 03-140 Warszawa, NIP 951-154-45-56, REGON 012218221 („Sprzedawca”).

I.    Postanowienia ogólne 


  1. Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.caniskarma.pl, które w indywidualnych przypadkach podlegają pisemnym negocjacjom.

 2. Sprzedawca, w ramach sklepu internetowego pod adresem www.caniskarma.pl („Sklep internetowy”; „Sklep”), prowadzi sprzedaż towarów na odległość na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Internetu. Świadczenie Sprzedawcy polega na sprzedaży towarów w ramach Sklepu internetowego.

3. Informacje na temat towarów Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu, wskazanej w pkt. 1.

4. W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego Sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Internet Explorer, Opera – Mozilla, Firefox, itd. 

5. Wszelkie znaki towarowe, loga producentów oraz nazwy użyte na stronach sklepu, należą do ich prawowitych właścicieli, użyte zostały jedynie w celach informacyjnych o towarach.

II.     Zasady składania i realizacji zamówień

1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie internetowym przyjmowane są:

  • poprzez stronę internetową www.caniskarma.pl
  • pocztą elektroniczną pod adresem sklep@caniskarma.pl
  • telefonicznie pod nr telefonu + 48 530 454 088

2. Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Zamówienia telefoniczne można składać w dni robocze w godzinach 9:00-17:00. Za dni robocze w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania (tj. nie przyjęcia oferty Klienta, który złożył zamówienie), niezależnie od możliwości realizacji zamówienia przez Sklep, w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru lub gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość, lub gdy klient otrzymał towar, a jeszcze go nie opłacił.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia. Sklep może odmówić realizacji zamówienia i je anulować (tj. nie przyjąć oferty Klienta, który złożył zamówienie), niezależnie od możliwości realizacji zamówienia przez Sklep, jeżeli nie będzie można potwierdzić zamówienia u Klienta w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zmówienia.

5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, stanowiącą informację o poprawnie złożonym zamówieniu.

6. Realizacja zamówienia następuje: 

a) w przypadku zamówień płatnych przelewem – z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością zamówienia na koncie Sprzedawcy,
b) w przypadku zamówień płatnych przez CashBill– w chwili autoryzacji transakcji.

7.  Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko do czasu, gdy zamówienie nie zostało wysłane do Klienta. Wprowadzenie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 530 454 088.

8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.

9. W przypadku gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia jej zawarcia. W przypadku skorzystania przez Sklep z powyższego prawa, jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia  odstąpienia od umowy.

II.A.     Świadczenie usług elektronicznych

1. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Świadczenie usług elektronicznych jest bezpłatne.

3. Warunki zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych:

3.1. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w sklepie internetowym  zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

3.2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: np. imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.

3.3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi (dodanie produktu do koszyka).

3.4 Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

3.5 Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta.

4. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych:

4.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 14–dniowego terminu wypowiedzenia.

4.2. Klient, który dokonał Rejestracji Konta może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym także poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu takiej dyspozycji korzystając z opcji w ramach Konta.

4.3. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

4.4. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

4.5. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.


III.    Ceny towarów

1. Na całkowitą wartość zamówienia składa się: cena towaru i koszty przesyłki.

2. Ceny towarów podane są przy opisie towarów na stronie Sklepu internetowego.

3. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu internetowego przy towarze są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

4. Ceną towaru wiążącą i ostateczną jest cena podana przy danym towarze na stronie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.

5. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.

6. Informacja o kosztach przesyłki zawarta jest w pkt. IV ppkt 3 niniejszego Regulaminu oraz zostaje przedstawiona Klientowi zgodnie z ppkt. 7 poniżej.

7. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmującej cenę towaru i koszty przesyłki, zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności, przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

8. Na fakturze VAT lub paragonie dostarczanym Klientowi wraz z towarem cena towaru i koszty przesyłki są podane łącznie.

9. Informacja o formach płatności zawarta jest w pkt. V niniejszego Regulaminu.

10. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu, wprowadzania oraz wycofywania ich z asortymentu Sklepu, przeprowadzania, odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

11. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

12. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

13. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

IV.    Dostawa

1. Wysyłkowa
a) towar zamówiony w Sklepie internetowym jest dostarczany na wskazany w zamówieniu adres za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej,
b) na czas realizacji zamówienia składa się czas kompletowania zamówienia i czas dostawy,
c) zamówienie złożone w dniach od poniedziałku do piątku do godziny 11:00 dostarczane jest w miarę możliwości następnego dnia roboczego na obszarze Polski w godzinach 8:00 – 18:00,
d) zamówienie złożone w dniach od poniedziałku do piątku po godzinie 11:00 oraz zamówienie złożone w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (uwzględniając w tym niedziele oraz dni świąteczne) dostarczane jest w ciągu dwóch dni roboczych, na obszarze Polski w godzinach 8:00 – 18:00,
e) w przypadku płatności przelewem, powyższe terminy dostaw zostają wydłużone o czas realizacji przelewu (Sklep przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty na koncie),
f) dowód zakupu (faktura VAT ) zostaje przesłany na adres e-mail Klienta podany przy składaniu zamówienia. Dane umieszczone na fakturze VAT są zgodne z brzmieniem podanym przez Klienta przy składaniu zamówienia,
g) przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować jak najszybciej się ze Sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.

2. Koszty dostawy:
a) w przypadku zamówienia do 30 kg, wartość zamówienia obejmuje koszty dostawy:
- kurier    -    17 zł,
b) w przypadku zamówienia powyżej 30 kg, zamówienie obejmuje następujące koszty dostawy:
- od 30 kg do 60 kg - kurier - 34 zł
- od 60 kg do 90 kg - kurier - 51 zł.
c) w przypadku zamówienia o wartości 150 zł i powyżej tej kwoty opłaconego przelewem na konto Sklepu internetowego, Sklep Caniskarma.pl pokrywa koszty za przesyłkę krajową


V.    Sposoby płatności
1.    Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:
a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

2. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności dla Klienta, który nie odebrał co najmniej dwóch zamówień płatnych przy odbiorze, wysłanych pod wskazany przez Klienta adres. Włączenie wcześniej zablokowanych sposobów płatności może nastąpić po złożeniu przez Klienta i odebraniu kolejnych trzech zamówień opłaconych z góry przelewem.

3. W przypadku wyboru przez Klienta następujących sposobów płatności: przelew, Klient powinien dokonać zapłaty w terminie 14 od złożenia zamówienia. W przypadku zamówień opłacanych przelewem, zastosowanie mają następujące dane do przelewu:


Bank: PKO BP
Nr konta:  41 1020 1156 0000 7502 0133 5405
Odbiorca: Karolina Wojciechowska

Tytuł przelewu:    numer zamówienia.

Details for the foreign transfer Beneficiary account:
PL 41 1020 1156 0000 7502 0133 5405
Beneficiary name: Karolina Wojciechowska
Beneficiary bank name: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Beneficiary bank code: BPKOPLPW

Title transfer: order number.


VI.    Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827; „Ustawa o Prawach Konsumenta”), Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w ppkt. 9 i ppkt. 13 poniżej, w terminie 14 dni od objęcia towaru w posiadanie przez Klienta (lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów.

2. Odstąpienie od umowy sprzedaży towaru następuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru należy przesłać na adres: Sklep internetowy Caniskarma.pl, Anna Wojciechowska-Krawczyk ul. Odkryta 29D m. 5.

3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży towaru, wskazanego w ppkt. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia od odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.

4. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty został w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru można złożyć na wyżej wymienionym formularzu:

Ustawa_o_prawach_konsumenta.pdf

lub na formularzu Sklepu:

http://caniskarma.pl/images/pliki/Formularz odstapienia od umowy.pdf

5. Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy zawarta została w załączniku nr 1 do Ustawy o prawach konsumenta. Pouczenie o odstąpieniu od umowy załącznik do niniejszego Regulaminu.

http://caniskarma.pl/images/pliki/Pouczenie o odstapieniu od umowy.pdf

6. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, zakupiony towar należy zwrócić na adres: Sklep internetowy Caniskarma.pl, Anna Wojciechowska-Krawczyk ul. Odkryta 29D m. 5. z zastrzeżeniem ppkt. 7 poniżej, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

7. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie go przez Klienta na adres wskazany w ppkt. 6 powyżej byłoby nadmiernie utrudnione, Klient jest obowiązany udostępnić towar Sprzedawcy w miejscu, którym towar się znajduje.

8. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek zwracanych towarów wysłanych za pobraniem.

9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru Sprzedawcy.

10. Zwracany towar i dołączone do niego akcesoria nie mogą nosić śladów używania. Klient jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

11. Wraz ze zwracanym towarem należy odesłać dowód zakupu oraz wszystkie bezpłatne produkty i dokumenty dołączone do zwracanego towaru.

12. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy sprzedaży towaru, umowę tą uważa się za niezawartą. W takim przypadku Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Klienta płatności, w tym ceny towaru oraz poniesionych przez Klienta kosztów dostarczenia towaru, z zastrzeżeniem ppkt. 13 poniżej, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego nadania – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy nie wskazał konta, Sprzedawca dokona zwrotu wyżej wymienionych płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

13. Jeżeli Klient przy zawarciu umowy sprzedaży towaru wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy sposób dostarczenia towaru proponowany przez Sprzedawcę, Klient ponosi różnicę w kosztach związanych ze sposobem dostarczenia towaru wybranym przez Klienta a najtańszym sposobem dostarczenia towaru proponowanym przez Sprzedawcę (Sprzedawca zwraca koszty najtańszego sposobu przesyłki spośród proponowanych, tj. koszty wynoszące 10,30 zł).

14. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:
a) której przedmiotem jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
b) której przedmiotem jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 
c) której przedmiotem jest towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.

15. Sugerujemy aby wysyłki zwracanych produktów dokonać w formie przesyłki ewidencjonowanej takiej jak: przesyłka polecona Pocztą Polską, przesyłka kurierska i zachować dokument poświadczający nadanie do momentu zakończenia procesu zwrotu. Taka forma nadania stanowi zabezpieczenie w razie zaginięcia przesyłki lub innych problemów.

Nie przyjmujemy żadnych przesyłek wysyłanych do nas za pobraniem.

Pełnowartościowy towar można zwrócić, jednak pod warunkiem, że konsument (nabywca) w terminie 14 dni kalendarzowych złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Należy przy tym pamiętać, że złożenie takiego oświadczenia i zwrot towaru to dwie zupełnie różne czynności, których konsument (nabywca) nie musi ich dokonywać jednocześnie.

Warto przy tym wiedzieć jak liczyć moment rozpoczęcia biegu terminu na odstąpienie, zależy to bowiem od charakteru transakcji:

- dla umowy sprzedaży pojedynczej rzeczy – termin należy liczyć od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta (nabywcę) lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (np. 2 lutego konsument zamówił w Hanama.pl smycz, którą otrzymał 6 lutego; termin na odstąpienie upływa zatem 20 lutego);

- dla umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – początek terminu należy liczyć od objęcia przez konsumenta (nabywcę) w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części (np. 7 maja konsument zamówił w Hanama.pl smycz i obrożę; pierwszy przedmiot otrzymał 11 maja, a drugi został dostarczony przez kuriera 15 maja; ostatnim dniem na odstąpienie od umowy jest zatem 29 maja);

Ponadto jeżeli ostatni dzień terminu na odstąpienie od umowy jest dniem ustawowo wolnym od pracy, niedzielą lub sobotą, termin ten wygasa wraz z upływem ostatniej godziny następnego dnia roboczego. Zatem jeżeli np. konsument zakupił w Hanama.pl smycz, którą odebrał z poczty 12 września 2015 r., to czternasty dzień terminu na odstąpienie od umowy przypada na sobotę; wówczas termin ten przesuwa się na następny dzień roboczy i ostatnim dniem na odstąpienie jest wobec tego 28 września – poniedziałek).

(podstawa prawna: art. 27, 28, 29, 31, 37 i 38 ustawy o prawach konsumenta).VII.    Rękojmia; Gwarancja; Reklamacja

1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi rzeczy bez wad.

2. Wszystkie produkty w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe i powinny być wolne od wad. 

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli towar sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną. 

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi.

5.  W przypadku wad towaru, Klient może żądać – na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.; „Kodeks cywilny”) – naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

http://caniskarma.pl/images/pliki/Oswiadczenie o skorzystaniu z rekojmi.pdf

http://caniskarma.pl/images/pliki/Informacje dotyczace rekojmi.pdf


6. Do produktów posiadających gwarancję producenta lub dystrybutora Sklep wysyła wraz z towarem dokument gwarancyjny, w którym każdorazowo określone są warunki gwarancji i czas jej trwania. O istnieniu i treści gwarancji Sklep informuje Klienta przy opisie towaru na stronie internetowej Sklepu.

7. Klient może, według swojego wyboru, skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancji, bezpośrednio u gwaranta oraz z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi od Sprzedawcy.

8. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi powinny być składane pisemnie, wraz z reklamowanym towarem, z zastrzeżeniem ppkt. 10 poniżej, na adres: Sklep internetowy Caniskarma.pl, Anna Wojciechowska-Krawczyk ul. Odkryta 29D m. 5.

9. Sklep nie przyjmuje przesyłek reklamowanych towarów odsyłanych za pobraniem.

10. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie go przez Klienta na adres wskazany w ppkt. 8 powyżej byłoby nadmiernie utrudnione, Klient jest obowiązany udostępnić towar Sprzedawcy w miejscu, którym towar się znajduje.

11. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu (np. paragon lub fakturę) oraz opis wady reklamowanego towaru.

12. Sklep rozpatruje reklamacje oraz informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamowanego towaru.

13. Koszty związane z odesłaniem Sprzedawcy towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

14. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Klienta przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do wyżej wymienionych procedur określają każdorazowo przepisy prawa regulujące ich zastosowanie i przebieg (np. możliwość skierowania sprawy, za zgodą Klienta i Sprzedawcy, do stałego polubownego sądu konsumenckiego).

VIII.    Dane osobowe

1. Składając zamówienie w Sklepie internetowym, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji umowy oraz w prawnie usprawiedliwionym celu marketingowym. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do realizacji zamówienia przez Sklep.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.

4. W myśl art. 173 oraz 174 ustawy prawo telekomunikacyjne informujemy, że dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego są zbierane automatycznie. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Najczęściej włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie nie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki Cookie można w każdej chwili usunąć ze swojego komputera, a także można także tak skonfigurować przeglądarkę, że nie wpuści ww. plików - w tym celu należy użyć ustawień przeglądarki internetowej (np. wpisując w wyszukiwarkę frazę "ustawienia prywatności dla przeglądarki XYZ").

IX.   Zbieranie opinii klientów

1. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji.
2. Zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania opinii Kupującego o przeprowadzonej transakcji Sklep wysyła z własnego systemu. Kupujący jest uprawniony, jednak nie jest zobowiązany do jej wypełnienia.

X.    Postanowienia końcowe

1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą:

a) pod adresem pocztowym Sprzedawcy: Sklep internetowy Caniskarma.pl, Anna Wojciechowska-Krawczyk ul. Odkryta 29D m. 5.Warszawa;

b) pod adresem poczty elektronicznej: sklep@caniskarma.pl;

c) pod nr. telefonu +48 530 454 088.

2. Prezentacja towarów na stronach Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

3. Kupujący, potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie internetowym, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

4. W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych treść witryny www.caniskarma.pl jest chroniona prawem autorskim i zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i jego postanowienia stosuje się do umów zawartych począwszy od tej daty.

6. Wszystkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronie www.caniskarma.pl z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Pobierz Regulamin Sklepu internetowego Caniskarma.pl http://caniskarma.pl/images/pliki/Regulamin Sklepu internetowego Caniskarma.pl.pdf

Załącznik do Regulaminu

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

 

Prawo odstąpienia od umowy

Każdy klient Sklepu Caniskarma.pl będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w tym sklepie, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym:

a) w przypadku umowy sprzedaży towaru – Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru,

b) w przypadku sprzedaży wielu towarów, które są dostarczane osobno – Klient wszedł w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniego z towarów,

c) w przypadku sprzedaży towarów dostarczanych partiami lub w częściach – Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży, Klient musi poinformować Sklep Caniskarma.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres: Sklep internetowy Caniskarma.pl, Anna Wojciechowska-Krawczyk, 03-140 Warszawa, ul. Odkryta 29D m. 5).

Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) lub stanowiącego załącznik do Regulaminu Sklepu Caniskarma.pl dostępnego na stronie internetowej Sklepu pod adresem http://caniskarma.pl/images/pliki/Formularz odstapienia od umowy.pdf w pkt.VI.ppkt 4. Prawo odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującemu mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do dostąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, Sklep Caniskarma.pl zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru oferowany przez Sklep Caniskarma.pl), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Caniskarma.pl został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, a jeżeli Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy nie wskazał rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot płatności, zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient w pierwotnej transakcji, przy składaniu zamówienia na towar.

W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem. Sklep Caniskarma.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient jest obowiązany odesłać lub przekazać towar na adres Sklep internetowy Caniskarma.pl, Anna Wojciechowska-Krawczyk, 03-140 Warszawa, ul. Odkryta 29D m. 5., niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował

Sklep Caniskarma.pl o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Klient jest obowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

...jest pusty

Ilość produktów w przechowalni: 0

Zobacz

Casual Harness Padded Y
Netto: 96,97 zł
Brutto: 119,27 zł
Casual Harness Padded Y
Netto: 96,97 zł
Brutto: 119,27 zł
Casual Harness Padded Y
Netto: 96,97 zł
Brutto: 119,27 zł
Casual Harness Padded Y
Netto: 96,97 zł
Brutto: 119,27 zł
Casual Harness Padded Y
Netto: 96,97 zł
Brutto: 119,27 zł
Casual Harness Padded
Netto: 96,97 zł
Brutto: 119,27 zł
Casual Harness Padded
Netto: 96,97 zł
Brutto: 119,27 zł
Casual Harness Padded
Netto: 96,97 zł
Brutto: 119,27 zł
Casual Harness Padded
Netto: 96,97 zł
Brutto: 119,27 zł
Casual Harness Padded
Netto: 96,97 zł
Brutto: 119,27 zł
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.